NGinfra magazine

Magazines, Nieuwsbrieven, Event
NGinfra magazine is het cross-sectorale vakblad over infrastructurele netwerken in Nederland. Het magazine gaat over netwerkgebonden infrastructuur: weg-, water- en railinfrastructuur en netwerken voor elektriciteit, water, gas, spraak- en datacommunicatie. Wat kunnen de netwerken van elkaar leren en wat kan samenwerking opleveren? Binnen NGinfra verenigen Rijkswaterstaat, Havenbedrijf Rotterdam, Alliander, Schiphol, ProRail en Vitens zich om de infrastructuur van Nederland gereed te maken voor de toekomst.

Wie bereiken wij?

NGInfra bereikt professionals die dagelijks bezig zijn met de landelijke infrastructuur die werken bij Rijk, Provincies, Infrabeheerders, Adviseurs, Bouw- en Vastgoedbedrijven, Kennis en Onderwijsinstellingen, Bedrijfsleven.

Wat kunnen wij voor u betekenen?

Om kennis te kunnen vergaren en met elkaar te delen worden voor NGinfra jaarlijks verschillende communicatiemiddelen, producten en events vervaardigd en ontwikkeld. Wilt u uw product, bedrijf en/of project onder de aandacht brengen, dan komen wij graag met u in gesprek.

Facts & Figures

Oplagen

Uitgaven per jaar

Jaarlijks congres

Niewsbrieven per jaar